Quyết định 10

Quyết định 10 – Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản  nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức  chính trị – xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động

Quyet dinh 10-2010

Quyết định 10