Chức năng – Nhiệm vụ

I. Chức năng
       Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính và kế toán. Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Trường theo các qui định của Nhà nước. 
II. Nhiệm vụ
        1. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn; 
        2. Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu ngân sách hàng năm của Nhà trường theo qui định của pháp luật về kế toán, cơ chế quản lý tài chính; 
       3. Đôn đốc và thực hiện thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của sinh viên, học viên; các khoản thu nộp nghĩa vụ của các đơn vị thuộc Nhà trường có hoạt động thu chi tài chính. Tham mưu cho Ban giám hiệu tăng nguồn thu cho Nhà trường; 
       4. Tham gia xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung qui chế chi tiêu nội bộ và phương án phân phối quỹ sự nghiệp của Nhà trường; 
       5. Thực hiện việc tính toán và chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho cán bộ, công chức, lao động hợp đồng; chi trả học bổng, miễn giảm học phí, các khoản phụ cấp cho sinh viên và tất cả các khoản chi khác phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị của Nhà trường đúng theo qui định hiện hành; 
       6. Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có hoạt động thu chi tài chính và sử dụng ngân sách; 
      7. Phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo và Trung tâm đào tạo Nguồn nhân lực & Hợp tác doanh nghiệp soạn thảo, theo dõi thực hiện và thanh lý hợp đồng đào tạo; 
      8. Phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo  thống kê tiết giảng làm cơ sở tính toán thù lao giảng dạy cho giảng viên; 
      9. Phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo và Trung tâm đào tạo Nguồn nhân lực & Hợp tác doanh nghiệp để có kế hoạch thuê giảng viên phục vụ cho công tác đào tạo bậc Cao đẳng liên thông và bậc TCCN ngoài giờ; 
     10. Phối hợp với phòng Công tác chính trị HSSV tổ chức công tác xét duyệt, cấp phát học bổng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội cho sinh viên; 
     11. Phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo và phòng Nghiên cứu khoa học theo dõi chi trả các khoản thanh toán đề tài nghiên cứu khoa học, thi đua và phát hành tài liệu giảng dạy; 
     12. Phối hợp với phòng Kế hoạch vật tư xây dựng quy trình mua sắm, sửa chữa, thanh toán, quản lý vật tư, công cụ, tài sản; 
     13. Phối hợp với phòng Quản lý đào tạo xác lập định mức tiết chuẩn nghĩa vụ cho giảng viên từng học kỳ theo quy chế chi tiêu nội bộ làm cơ sở để thanh toán thù lao giảng dạy vượt giờ; 
     14. Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn nhân lực tài chính, tài sản của Trường; 
     15. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo qui định; 
     16. Phối hợp với phòng Đảm bảo chất lượng thực hiện công tác kiểm định chất lượng liên quan đến đơn vị; 
     17. Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường; 
     18. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Trường giao.

Chức năng – Nhiệm vụ